Truyền thông nội bộ — Chìa khóa giao tiếp hiệu quả khi làm việc từ xa

1. Xây dựng kênh thông tin đa chiều

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm việc tại nhà

3. Tương tác và giữ liên lạc với đồng nghiệp từ xa

4. Khích lệ, động viên tinh thần nhân viên trong thời kỳ khủng hoảng

Tạm kết

--

--

EloQ Communications is a leading PR and marketing agency based in Ho Chi Minh City, Vietnam and handling project across ASEAN.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store