Media pitching: Làm thế nào để thu hút sự chú ý từ báo chí

  1. Nội dung tin bài phải phù hợp với đầu báo: Đem đến tin tức liên quan là bước đầu tiên để thu hút sự chú ý của nhà báo. Những chuyên gia quan hệ báo chí của thương hiệu chỉ nên gửi thông cáo báo chí (TCBC) đến các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới ngành nghề của doanh nghiệp. Một số thương hiệu gửi TCBC cho nhiều báo hơn so với mức cần thiết, thậm chí gửi cho những nhà báo ở lĩnh vực hoàn toàn không liên quan. Giả sứ, nếu doanh nghiệp gửi tin bất động sản cho các tòa soạn chuyên tin công nghệ, thì phóng viên sẽ cảm thấy phiền hà hơn là thấy tin tức đó thú vị. Bên cạnh đó, TCBC đầy tâm huyết của thương hiệu có thể bị xem là thư rác vào những lần tiếp theo.
  2. Chú ý đến những vấn đề xã hội và xu hướng hiện tại: Những thông tin và dữ liệu cũ sẽ không đủ sức hút với báo chí. Nếu thông tin doanh nghiệp đưa ra phù hợp với xu hướng và đề cập đến những vấn đề mang yếu tố thời sự thì khả năng được chú ý càng cao. Đối với báo chí, tin từ một vài ngày trước đã là tin cũ, nên thương hiệu cần hành động nhanh và nắm bắt xu thế.
  3. Giá trị tin tức: Đầu tiên và quan trọng nhất, thông tin thương hiệu gửi cho báo chí phải là thông tin mới — công bố thông tin mà công chúng chưa biết đến (ví dụ: sản phẩm mới/dịch vụ mới, khai trương nhãn hàng, cửa hàng mới, báo cáo mới, v.v.) ; thứ nhì là tin tức đó phải có giá trị với công chúng và liên quan tới bối cảnh địa phương. Có nhiều trường hợp nhãn hàng trộn lẫn quá nhiều thông tin quảng cáo và khuyến mãi trong TCBC. Đây là một trong những sai lầm thường gặp nhất dẫn đến tin tức không được xuất bản. Nếu nội dung quá thương mại thì đó là bài quảng cáo, chứ không phải TCBC.
  4. Ngắn gọn và súc tích: Dù là bằng email hay điện thoại thì hãy trình bày nội dung chính một cách xúc tích, chính xác, và dễ hiểu. Chuyên viên PR có thể tìm hiểu lĩnh vực và mối quan tâm của nhà báo để điều chỉnh hướng tiếp cận và gia tăng cơ hội được đăng tin. Nội dung media pitch cần nêu bật được (1) nội dung chính của TCBC, và (2) giá trị mà tin tức đó đem lại cho độc giả của tòa soạn.

--

--

EloQ Communications is a leading PR and marketing agency based in Ho Chi Minh City, Vietnam and handling project across ASEAN.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store