Ảnh hưởng của trào lưu phi giới tính lên các hoạt động truyền thông

Với sự trỗi dậy của Gen Z, những ‘quan điểm truyền thống’ về vấn đề giới tính đang có sự đổi mới. Lằn ranh phân biệt ‘nam’ và ‘nữ’ đang trở nên nhạt nhòa khi thế hệ trẻ ủng hộ một xã hội bình đẳng và công bằng cho mọi giới. Sự thay đổi này đã thúc đẩy các nhãn hàng phải xem lại thông điệp thương hiệu và cách tiếp cận khán giả.

EloQ Communications is a leading PR and marketing agency based in Ho Chi Minh City, Vietnam and handling project across ASEAN.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.